ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.185/2018 privind încheierea unor Acorduri de Parteneriat pentru realizarea proiectelor ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal- Piața Mihail Kogălniceanu- Bulevardul Traian- Strada Fermelor- zona Pietricica” și ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului- Strada 1 Decembrie 1918- Strada Mihai Viteazu- Strada Orhei- Piața Ștefan cel Mare- Bulevardul Republicii- Strada Mihai Eminescu- Cartier Văleni”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C- Iluminat Public, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 27/2018, cu modificările și completările aduse prin Ordinul viceprim- ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5.343/2018, precum și Instrucțiunea AMPOR nr.112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art.71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018;

Examinând expunerea de motive nr.7387/2019 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor transmise prin poșta electronică de către Primăria municipiului Piatra Neamț, înregistrate cu nr.7228 și 7229/2019;

Văzând raportul de specialitate nr.7387/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, adresele nr.8858 și 8869/2019 ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.„e”, alin. (5) lit. ”a” pct. 9 și 13, alin. (6) lit. ”a” și ”c” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.185/2018 privind încheierea unor Acorduri de Parteneriat pentru realizarea proiectelor ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal- Piața Mihail Kogălniceanu- Bulevardul Traian- Strada Fermelor- zona Pietricica” și ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului- Strada 1 Decembrie 1918- Strada Mihai Viteazu- Strada Orhei- Piața Ștefan cel Mare- Bulevardul Republicii- Strada Mihai Eminescu- Cartier Văleni”, cu modificările ulterioare, acesta urmând să aibă conținutul:

Art.1: (1) Se aprobă participarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Neamț, în calitate de partener, în cadrul proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal- Piața Mihail Kogălniceanu- Bulevardul Traian- Strada Fermelor- zona Pietricica”, în valoare totală de 4.905.441,72 lei, inclusiv TVA.

(2) Se aprobă participarea Unității Administrativ Teritoriale Județul Neamț, în calitate de partener, în cadrul proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului- Strada 1 Decembrie 1918- Strada Mihai Viteazu- Strada Orhei- Piața Ștefan cel Mare- Bulevardul Republicii- Strada Mihai Eminescu- Cartier Văleni”, în valoare totală de 5.184.548,22 lei, inclusiv TVA. ”

Art.II: Se aprobă modificarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Județul Neamț și U.A.T. Municipiul Piatra-Neamț, pentru realizarea proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal- Piața Mihail Kogălniceanu- Bulevardul Traian- Strada Fermelor- zona Pietricica” – anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.185/2018 privind încheierea unor Acorduri de Parteneriat pentru realizarea proiectelor ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal- Piața Mihail Kogălniceanu- Bulevardul Traian- Strada Fermelor- zona Pietricica” și ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului- Strada 1 Decembrie 1918- Strada Mihai Viteazu- Strada Orhei- Piața Ștefan cel Mare- Bulevardul Republicii- Strada Mihai Eminescu- Cartier Văleni”, cu modificările ulterioare, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III: Se aprobă modificarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Județul Neamț și U.A.T. Municipiul Piatra-Neamț, pentru realizarea proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului- Strada 1 Decembrie 1918- Strada Mihai Viteazu- Strada Orhei- Piața Ștefan cel Mare- Bulevardul Republicii- Strada Mihai Eminescu- Cartier Văleni” – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.185/2018 privind încheierea unor Acorduri de Parteneriat pentru realizarea proiectelor ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal- Piața Mihail Kogălniceanu- Bulevardul Traian- Strada Fermelor- zona Pietricica” și ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului- Strada 1 Decembrie 1918- Strada Mihai Viteazu- Strada Orhei- Piața Ștefan cel Mare- Bulevardul Republicii- Strada Mihai Eminescu- Cartier Văleni”, cu modificările ulterioare conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IV: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.V: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 67

Din 11 aprilie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 67.PDF