ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind desființarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.65, alin.(1), art.75, alin.(1), art.76 și art.77 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.53/2015 privind înființarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.23/2019 privind atribuirea și încheierea contractului de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, Județul Neamț;

Examinând expunerea de motive nr.7327/2019 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7327/2019 al Direcției de management, al Direcţiei generale buget finanţe și al  Direcției juridice, relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit. ”b” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă desființarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț,  începând cu data de 16 mai 2019.

Art.2: Patrimoniul Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț va fi predat în integralitatea sa, în condițiile legii, prin grija acestui serviciu, Consiliului Județean Neamț, până la data de 16 mai 2019.

Art.3: (1) Operațiunile financiar-contabile și de personal aferente Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț, precum și preluarea excedentului rezultat după închiderea activității de către Județul Neamț, se vor finaliza în condițiile legii.

(2) Raporturile de muncă ale salariaților Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț încetează în conformitate cu prevederile art.65, alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4: Raportul de muncă al domnului Claudiu Pădure, director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț, încetează începând cu data de 16 mai 2019, în baza prevederilor art.65, alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu acordarea termenului de preaviz de 20 de zile lucrătoare, începând cu data de 12 aprilie 2019.

Art.5: Direcția de management, Direcția generală buget finanțe și Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 68

Din 11 aprilie 2019