ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri cu Federația Ecvestră Română în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2, alin.(1), art.3, alin.(1) și art.18¹, alin.(2), lit.„d” din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.8327/2019 a domnului Adrian Diaconu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.23 și nr. 75/2019 ale  Federației Ecvestre Române;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8327/2019 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale și al Direcției de Management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Federația Ecvestră Română, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv Concursul Național de Sărituri peste Obstacole – Trofeul ”Virgil Bărbuceanu”, Ediția a XV-a, care va avea loc în intervalul 06 – 09 iunie 2019, la Baza Hipică Piatra Neamț, judeţul Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ pentru organizarea competiţiilor prevăzute la alin.1, în cuantum de 66.890 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Federația Ecvestră Română, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 101

Din 24 aprilie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 101.PDF