ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.8.231/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8.231/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

          Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 127A, km.36+100-40+585, județul Neamț”, în valoare totală de 8.421.064,81 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 7.709.439,27 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 155J, km.0+000-4+500, județul Neamț”, în valoare totală de 16.779.248,16 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 15.451.871,54 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 156E, km.7+600-10+350, județul Neamț”, în valoare totală de 11.922.636,50 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 10.966.017,23 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 156A, km.21+700-28+000, județul Neamț” în valoare totală de 23.289.449,05 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 20.246.765,34 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 156A, km.56+640-64+100, județul Neamț” în valoare totală de 11.878.269,55 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 10.295.178,56 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 156A, km.64+300-70+758, județul Neamț” în valoare totală de 20.241.159,19 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 17.586.443,55 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 157G, km.0+000-3+000, județul Neamț” în valoare totală de 11.595.546,72 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 10.079.106,36 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 159, km.35+800-39+712, județul Neamț” în valoare totală de 11.000.278,40 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 9.573.992,60 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 159, km.40+800-54+500, județul Neamț” în valoare totală de 49.740.445,65 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 43.257.413,57 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 201C, km.0+000-3+250, județul Neamț” în valoare totală de

11.473.182,36 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 10.545.969,25 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 207C, km.7+000-11+600, județul Neamț” în valoare totală de 18.718.168,28 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 17.247.209,49 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 207D, km.11+400-12+000, județul Neamț” în valoare totală de 2.226.857,81 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 2.000.463,75 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Modernizare drum județean DJ 207K, km.0+000-2+000, județul Neamț” în valoare totală de 7.642.527,39 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 7.006.783,63 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Consolidare drum județean DJ 280, km.25+300-29+000, județul Neamț” în valoare totală de 13.976.272,12 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 12.861.320,50 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.14 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și consolidare pod pe DJ 159C, peste râul Bistrița, km.14+410, la Frunzeni, județul Neamț” în valoare totală de 13.450.887,89 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 12.250.029,01 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.15 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 208G, km.32+308, județul Neamț” în valoare totală de 2.404.251,71 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 2.138.474,89 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.16 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 208G, km.33+694, județul Neamț” în valoare totală de 2.404.251,71 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 2.138.474,89 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.17 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.18: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 208G, km.40+588, localitatea Borșeni, județul Neamț” în valoare totală de 1.733.290,19 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.523.919,88 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.18 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.19: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 208G, km.41+445, localitatea Războieni, județul Neamț” în valoare totală de 2.112.407,54 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.871.165,53 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.19 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.20: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare pod pe DJ 208G, km.53+826, localitatea Ștefan cel Mare, județul Neamț” în valoare totală de 1.733.290,19 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.523.919,88 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.20 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.21: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.22: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI  

Piatra Neamț

Nr. 103

Din 24 aprilie 2019