ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri în vederea realizării unui proiect de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.112, alin.(3), lit.„q” și ale art.135, alin.(1), lit.„a” din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.7382/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.22/2019 a Asociației „Volunteer for Life”;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7382/2019 al Direcției de Management, al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5), lit.„a”, pct.2, alin.(6) lit.„a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra Neamț și Asociația „Volunteer for Life”, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv înființarea și funcționarea unui cabinet stomatologic și de chirurgie maxilo-facială.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 174.000 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra Neamț și Asociația „Volunteer for Life”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția Generală Buget Finanțe, Direcția de Management și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra Neamț vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri iar Direcţia Juridică și Relaţii Internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 104

Din 24 aprilie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 104.PDF