ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind acordarea de sprijin financiar unor unități de cult din județul Neamț aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3, alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.4, alin.(2) și art.5, alin.(1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.8.620/2019 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adreselor nr.13.954, nr.13.955 și nr.14.862/2018, nr.368, nr.688, nr.919, nr.1.265, nr.852, nr.703, nr.1.580, nr.1.579, nr.1.525, nr.1.360, nr.1.638, nr.1.636, nr.1.637, nr.1.507, nr.2.114, nr.2.127, nr.1.919, nr.2.129, nr.2.536, nr.2.530, nr.1.641, nr.3.794, nr.3.757, nr.3.768, nr.3.824, nr.3.952, nr.3.643, nr.3.895, nr.4.184, nr.4.181, nr.4.422, nr.4.322, nr.4.093 și nr.3.201/2019 ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, adreselor nr.2.070, nr.2.870 și nr.2.905/2018, nr.334, nr.385, nr.322, nr.551, nr.588, nr.654 și nr.784/2019 ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, precum și a adreselor nr.181 și nr.156/2019 ale Asociației Religioase Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8.620/2019 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și Direcției arhitect șef, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

    Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. b) și ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)  Se aprobă acordarea din bugetul Județului Neamț a sumei de 3.000.000 lei ca sprijin financiar pentru unitățile de cult din județul Neamț, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (2) Sumele acordate potrivit anexei vor fi justificate în conformitate cu prevederile art.15 din Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe, Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția arhitect șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 105

Din 24 aprilie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 105.PDF