ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.192/2017 privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil din proprietatea statului în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile art.9, alin.1, lit.„c” al Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.8.495/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită la solicitarea nr.13.782/2019 a Ministerului Sănătății;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8.495/2019 al Direcției de management şi al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr. 2/33442/2019 a Ministerului Justiției, adresa nr.3.235/2019 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit. „c”, alin. (5), lit. „a”, pct.2  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.192/2017 privind aprobarea unei solicitări de transmitere a unui imobil din proprietatea statului în proprietatea Județului Neamț, acesta urmând a avea conținutul:

„Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț în domeniul public al Județului Neamț a unui bun imobil – clădire cu Sc=Sd=173 m.p.+ terasă cu suprafața de 4 m.p., NC 51129-C3, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea reabilitării și amenajării unui spațiu, până la data de 31.12.2020, în care să fie prestate servicii de îngrijire social- medicale adresate persoanelor aflate în dificultate, în caz contrar bunul imobil urmând să revină în domeniul public al statului.”

Art.II: Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 106

Din 24 aprilie 2019