ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Examinând expunerea de motive nr.7.888/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.791/2019 a Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7.888/2019 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, al Direcției Juridice și Relații Internaționale și Direcției de Management, Sentința civilă nr.102/F a Tribunalului Neamț, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum și rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 8649/2019 al comisiei de validare;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(2), lit.„d” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A., pentru un mandat de 4 ani, respectiv intervalul 2019-2023.

Art.2: (1) Selecția candidaților se va face de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii se contractează de Consiliului Județean Neamț, cu luarea în considerare a criteriilor prevăzute de art.10 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, dar fără a se limita la acestea.

(2) Criteriile de selecție a administratorilor vor fi stabilite de expertul independent prevăzut la alin.(1), având în vedere specificul și complexitatea activității agentului economic, precum și cerințele prevăzute în scrisoarea de așteptări.

(3) Costurile procedurii de selecție a expertului independent vor fi suportate de Consiliul Județean Neamț, în calitatea acestuia de autoritate publică tutelară.

Art.3: (1) Se aprobă componența comisiei de selecție a administratorilor, după cum urmează:

1.            Cătălin Chiței, președinte;

2.            Mona-Magdalena Țigănuș, membru.

 (2) Atribuțiile comisiei desemnate potrivit alin.(1) sunt următoarele:

a. realizează evaluarea finală a candidaților selectați în lista scurtă;

b. face propuneri în vederea numirii în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop;

c. se consultă îndeaproape cu expertul independent selectat;

d. coordonează activitățile care stau la baza elaborării listei lungi de candidați;

e. elaborează proiectul matricei profilului Consiliului de Administrație;

f. solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturii din lista lungă, cu asistența expertului independent;

g. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legislația specifică.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 108

Din 24 aprilie 2019