ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri  cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea organizării Concursului „Coșul cu fructe-Coșul cu sănătate – Ediția a II-a ”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4, alin.(1), lit.„b”, ale  art.7, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 pentru anul şcolar 2018 – 2019, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018;

Examinând expunerea de motive nr. 7536/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7536/2019 al Direcţiei generale buget finanţe și al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea organizării Concursului „Coșul cu fructe-Coșul cu sănătate – Ediția a II-a”, ca măsură educativă care însoțește distribuția de mere în anul școlar 2018-2019.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 200 mii lei, în vederea realizării acțiunii de interes public de la alin.(1).

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 69

Din 24 aprilie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 69.PDF