ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru anul 2019

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1 și ale art.8 din Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.1 alin.(1) din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.50/2011 privind aderarea Județului Neamț la Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Neamț, precum și ale art. 12 din Statutul Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România;

Examinând expunerea de motive nr.7133/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 175/2019 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7133/2019 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă contribuţia Judeţului Neamţ, în calitate de membru susţinător al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ, în cuantum de 45.000 lei, pentru anul 2019.

        (2) Contribuţia anuală a Judeţului Neamţ urmează a fi utilizată de către Societatea  Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru:

-realizarea de programe în vederea ameliorării stării de sănătate, a prevenirii îmbolnăvirilor şi alinării suferinţelor locuitorilor judeţului Neamţ;

-organizarea, la nivel național sau local, după caz, de servicii de ajutoare de urgență în favoarea victimelor dezastrelor, indiferent de cauzele și natura acestora;

-promovarea participării copiilor şi tinerilor la activităţile specifice;

-organizarea și participarea la acțiuni internaționale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele și de natura dezastrelor;

-aducerea la cunoștința opiniei publice, în special copiilor și tineretului, a acțiunilor sale, cât și pe cele ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, precum și a Principiilor fundamentale ale Crucii Roșii, idealurilor păcii, respectului și înțelegerii între toți oamenii și toate popoarele;

-încheierea de convenții de colaborare și derularea de programe de acțiune comune cu alte societăți sau asociații care desfășoară activități umanitare, cu societăți comerciale, cu ministere și alte instituții de specialitate ale administrației publice centrale și locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare.

Art.2:  (1) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ va transmite, până la data de 31.12.2019, justificarea modului de cheltuire a sumei de la art.1, alin. (1), cu menţiunea că sumele justificate nu au mai fost decontate la alt finanţator.

            (2) Direcţia generală buget finanţe va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 70

Din 24 aprilie 2019