ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind emiterea acordului pentru închirierea unui teren agricol din domeniul public al Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.14-16 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 7.095/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 857 și nr.946/2019 a Liceului Tehnologic Special Ștefan cel Mare;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7.095/2019 al Direcției de Management, Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, Hotărârea nr. 11/2016 a Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic Special Ștefan cel Mare, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (4) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se emite acordul privind închirierea prin licitaţie publică, de către Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare, a unui teren agricol în suprafaţă de 40.450 m.p.(4,045 ha), proprietate publică a Judeţului Neamţ, situat în incinta Liceului Tehnologic Special Ștefan cel Mare, pentru o perioadă de 5 ani, în scopul exploatării agricole.

(2) Datele de identificare și de amplasament ale terenului de la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Acordul prevăzut la art.1 se emite numai sub condiţia obţinerii de către Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare a tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea încheierii contractului de închiriere a terenului agricol, în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

Art.3: (1) Pragul minim al chiriei, de începere a licitaţiei, va fi stabilit de către Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare, în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator atestat ANEVAR.

(2) Din sumele obţinute cu titlu de chirie, o cotă de 30% va fi reţinută de Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare, restul de 70% urmând a fi virat Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.4: Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț şi Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 75

Din 24 aprilie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 75.PDF