ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru rectificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.56/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Un nou start”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.7.516/2019 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7.516/2019 al Direcției de management și al Direcției juridice și relații internaționale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă rectificarea anexei „Situația bunurilor care se dau în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț” la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.56/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Un nou start”, urmând ca la nr. crt. 5, rubrica „Elemente de identificare”, în loc de „NC 57246” să se citească „NC 57248”.

Art.II: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 77

Din 24 aprilie 2019