ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui acord de asociere în vederea realizării unei acțiuni de interes

public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 35^1, alin.(1), lit.„b” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.137/2005 privind încheierea unei Înţelegeri de cooperare cu Raionul Orhei, Republica Moldova;

            Examinând expunerea de motive nr.7.233/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării președintelui Raionului Orhei, Republica Moldova;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7.233/2019 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, adresa nr.705/2019 a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv organizarea și finanțarea unei vizite în Județul Neamț pentru 21 persoane (18 elevi/tineri și 3 însoțitori) din Raionul Orhei, Republica Moldova, în perioada 8-11 mai 2019.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 9.214 lei, în vederea realizării acțiunii de interes public de la alin. (1).

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 79

Din 24 aprilie 2019

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 79.PDF