ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.352/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” și a cheltuielilor legate de acest proiect

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B- Clădiri publice, Cap.5- Completarea cererii de finanțare, subcap.5.4.1-Anexe obligatorii la depunerea cererii de finanțare, pct.19, aprobat prin Ordinul nr.3802/2017 al ministrului delegat pentru fonduri europene, precum și Instrucțiunea AMPOR nr.112/2019 cu privire la aplicarea prevederilor art.71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018;

Examinând expunerea de motive nr.7.825/2019 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7.825/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. „b” și „d”, alin (5), lit.„a”, pct.3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.352/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” și a cheltuielilor legate de acest proiect, după cum urmează:

„Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman”, în cuantum de 7.125.766,74 lei, inclusiv TVA.”

Art.II: Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.352/2017 privind aprobarea proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” și a cheltuielilor legate de acest proiect, după cum urmează:

„Art.3: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț în proiect, în sumă de 2.564.259,74 lei, reprezentând totalul cheltuielilor neeligibile ce vor trebui achitate, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 91.230,25 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare termică clădire a Spitalului de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman” .

Art.III: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.IV: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 80

Din 24 aprilie 2019