ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării pentru Județul Neamț a numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2, alin.(1) și alin.(6) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.7.700/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Parohiei Adormirea Maicii Domnului din satul Valea Arini, comuna Bălțătești, județul Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.7.700/2019 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa nr.R.G.1283/2019  a Secretariatului de Stat pentru Culte, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. b) și ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România, la nivelul județului Neamț, cu un post, pentru Parohia ”Adormirea Maicii Domnului”, sat Valea Arini, comuna Bălțătești, județul Neamț, începând cu data de 01 mai 2019.

(2) Postul va fi finanțat din veniturile proprii ale Județului Neamț cu suma de 12.978 lei pentru anul 2019.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 82

Din 24 aprilie 2019