ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind avizarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea unor funcţii de şef de secţie, șef de laborator și șef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.185, alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și ale art.13 din anexa la Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr.1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.7.488/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judetean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.10.229/2019 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.7.488/2019 al Direcției de management, Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr.38/2019, Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr.9/2019, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.a), pct.3 şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se avizează organizarea concursurilor pentru ocuparea următoarelor funcții de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ:

a)               șef Secție Boli Infecțioase;

b)               șef Secție Neonatologie;

c)               șef  Secție Oncologie Medicală;

d)               șef Laborator Analize Medicale;

e)               șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală;

f)                șef Secție Anestezie Terapie Intensivă;

g)               șef Secție Neurologie;

h)               șef Secție Cardiologie;

i)                șef Secție Chirurgie Generală;

j)                șef Secție Pediatrie;

k)               șef  Secție Psihiatrie;

l)                șef Secție ORL;

m)            șef Secție Medicină Internă;

n)               șef Secție Obstetrică – Ginecologie;

o)               șef Secție Ortopedie și Traumatologie;

p)               șef Secție Reumatologie;

q)               șef Serviciu de Anatomie Patologică;

r)                șef Serviciu Județean de Medicină Legală;

s)               șef Unitatea Primire Urgențe – SMURD;

t)                șef secție Farmacia de Spital.

 

Art.2: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 83

Din 24 aprilie 2019