ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3, alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale și art.64, alin.(2) și art. 107, alin.(2), lit.„b” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.7.302/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7.302/2019 al Direcției de management și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț 164/2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a. postul vacant de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional II din cadrul Compartimentului registratură al Direcției juridice și relații internaționale, poziția 54 în statul de funcții, se transformă în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional IA;

b. funcția publică de execuție vacantă de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului buget și gestionare proiecte și programe al Direcției generale buget, finanțe, poziția 65 în statul de funcții, se transformă în consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional superior;

c. postul de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Biroului guvernanță corporativă, comunicare și imagine al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, poziția 211 în statul de funcții, se transformă în consilier, studii superioare, grad profesional II.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 mai 2019, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate pentru anul 2019.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 84

Din 24 aprilie 2019