ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.113, alin.(5) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.111 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.5628/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresele nr.2856, 10.039 și nr.10.040/2019 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5628/2019 al Direcției de management și al Direcţiei generale buget finanţe, avizul consultativ nr.1/2019 și Hotărârea nr.8 ale Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, respectiv anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, și nr. 1.9 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 105/2018, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr.1-8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Se modifică statele de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, respectiv anexele nr. 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.17 și 2.18 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 105/2018, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr.9-17 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:  Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 01 mai 2019, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.4: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 86

Din 24 aprilie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 86.PDF