ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea unui obiectiv de investiții de interes public județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.17, alin.(1), lit.„b”, pct.4 din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.103/2007 privind participarea judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.5702/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.4.319/2019 a Companiei Județene Apa Serv S.A.;

Văzând raportul de specialitate nr.5702/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, Hotărârea nr.2/2019 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) pentru obiectivul de investiții de interes județean „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020”, în valoare totală de 1.238.078.909,80 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 959.305.469,40 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 36 luni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 87

Din 24 aprilie 2019