ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea organizării unui eveniment de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Cap.3 – Plan operațional, Obiectivul general 5 -Un sector turistic competitiv, pilon al economiei județene din Strategia de dezvoltare a Județului Neamț – perioadă de programare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.99/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.7823/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.7510 și nr.7749/2019 ale Primarului Municipiului Roman, precum și a solicitării Asociației Ziariștilor de Turism din România, înregistrată sub nr.7928/2019;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7823/2019 al Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă, al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit„a”, pct.10, alin. (6) lit.„a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Municipiul Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Roman și Asociația Ziariștilor de Turism din România, în vederea realizării unui eveniment de interes public județean, respectiv, organizarea Galei Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România -„Turismul, de la relaxare, act cultural și social la profit economic”, ediția a XXV-a, ce va avea loc în perioada 9 – 11 mai 2019, în municipiul Roman, județul Neamț.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării evenimentului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 19.900 lei.

 (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, Municipiul Roman și Asociația Ziariștilor de Turism din România, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2: Direcția de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă și Direcția Generală Buget Finanțe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia Juridică și Relaţii Internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 89

Din 24 aprilie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 89.PDF