ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.10/2013 privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de Sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Neamţ, precum şi a Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 1.01.2014-30.06.2019

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.16, alin.(1) și (4), art.17, alin.(1), lit. „b” și „c” din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.V din Legea nr.328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

Examinând expunerea de motive nr. 1.503/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.1.503/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană,  precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit.”d”, ale alin.(5), lit.”a”, pct. 13, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă modificarea anexei nr.3 –Programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 1.01.2014-30.06.2019 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.10/2013 privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de Sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Neamţ, precum şi a Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 1.01.2014-30.06.2019, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: În tot cuprinsul Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.10/2013 privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de Sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Neamţ, precum şi a Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 1.01.2014-30.06.2019, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „perioada 1.01.2014-30.06.2019” se înlocuiește cu „perioada 1.01.2014-02.12.2019”.

Art.3:  Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va lua măsurile necesare republicării Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.10/2013, conform modificărilor aprobate prin prezenta hotărâre, precum şi pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia.

 (2) Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri, prin publicarea acesteia în Monitorul Oficial al judeţului, precum şi pe site-ul instituţiei.

 Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI 

 

Piatra Neamț

Nr. 90

Din 24 aprilie 2019