ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea evenimentelor de turism pe care Consiliul Județean Neamț le organizează în anul 2019

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Cap.3 – Plan operațional, Obiectivul general 5 -Un sector turistic competitiv, pilon al economiei județene din Strategia de dezvoltare a Județului Neamț – perioadă de programare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.99/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.8010/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8010/2019 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit.„b”, alin.5, lit.„a”, pct.4, 5 și 10 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă evenimentele de turism pe care Consiliul Județean Neamț le organizează în anul 2019, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă termenii și condițiile de participare la evenimentul de fotografie organizat de Consiliul Județean Neamț în anul 2019, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcția de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și Direcţia generală buget finanţe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 97

Din 24 aprilie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 97.PDF