ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.185/2018 privind încheierea unor Acorduri de Parteneriat pentru realizarea proiectelor ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal- Piața Mihail Kogălniceanu- Bulevardul Traian- Strada Fermelor- zona Pietricica” și ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului- Strada 1 Decembrie 1918- Strada Mihai Viteazu- Strada Orhei- Piața Ștefan cel Mare- Bulevardul Republicii- Strada Mihai Eminescu- Cartier Văleni”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C- Iluminat Public, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 27/2018, cu modificările și completările aduse prin Ordinul viceprim- ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5.343/2018;

Examinând expunerea de motive nr.9.368/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor FN/24.04.2019 și nr.12.251/2019 ale Primăriei municipiului Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.9.368/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, solicitările de clarificări nr.4/10.545/2019 și nr.5/11.209/2019 ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.„e”, alin. (5) lit. ”a” pct. 9 și 13, alin. (6) lit. ”a” și ”c” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea Acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Județul Neamț și U.A.T. Municipiul Piatra-Neamț, pentru realizarea proiectului „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal- Piața Mihail Kogălniceanu- Bulevardul Traian- Strada Fermelor- zona Pietricica” – anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.185/2018 privind încheierea unor Acorduri de Parteneriat pentru realizarea proiectelor ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal- Piața Mihail Kogălniceanu- Bulevardul Traian- Strada Fermelor- zona Pietricica” și ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului- Strada 1 Decembrie 1918- Strada Mihai Viteazu- Strada Orhei- Piața Ștefan cel Mare- Bulevardul Republicii- Strada Mihai Eminescu- Cartier Văleni”, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

  

Piatra Neamț

Nr. 109

Din 15 mai 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 109.PDF