ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului actualizat de închidere a Centrului de Protecție a Copilului cu Dizabilități din cadrul Complexului de Servicii „Romanița” Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art. 125 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.3, alin.(3), lit.„i” din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

Examinând expunerea de motive nr.8.238/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.14.979 și 16.298/2019 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.8.238/2019 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. ”a” pct. 2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă Planul actualizat de închidere a Centrului de Protecție a Copilului cu Dizabilități din cadrul Complexului de Servicii „Romanița” Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 (2) În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă art.1 și anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.355/2017 privind luarea unor măsuri în vederea dezvoltării unor servicii sociale alternative în domeniul protecției copilului.

Art.2: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 110

Din 15 mai 2019