ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile Legii nr.88/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

Examinând expunerea de motive nr.9.314/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.9.314/2019 al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91, alin. (2), lit.„c” și ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.I: Se aprobă modificarea și completarea art.85, alin. (1) și (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.8/2017, cu modificările și completările ulterioare, acesta urmând să aibă conținutul:

Art. 85(1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor legale referitoare la conflictul de interese și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului, atrage aplicarea următoarelor sancțiuni:

a.   avertismentul;

b.   chemarea la ordine;

c.    retragerea cuvântului;

d.   eliminarea din sala de şedinţă;

e.    excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;

f.     diminuarea indemnizației de ședință cu 10% pentru maximum 6 luni;

g.   retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1), lit. a-d se aplică de preşedintele consiliului judeţean sau vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 107 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar cele de la alin. (1), lit. e-g de către consiliul judeţean, prin hotărâre.”

Art.II: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

  

Piatra Neamț

Nr. 112

Din 15 mai 2019