ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui acord de asociere cu Județul Iași, Județul Bacău și Asociația Prietenilor Camino de Santiago, în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public județean și regional

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.20, lit.„e” și ale art.23 din Ordonanța Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Cap.3 – Plan operațional, Obiectivul general 5 -Un sector turistic competitiv, pilon al economiei județene din Strategia de dezvoltare a Județului Neamț – perioadă de programare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.99/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.8107/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor Asociației Prietenilor Camino de Santiago, înregistrate sub nr.5651 și nr.7308/2019;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8107/2019 al Direcției de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă, al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană şi al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.14, art. 91, alin.(1), lit„b” și „e”, alin. (6) lit.„a” și „c”, și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Județul Iași, prin Consiliul Județean Iași, Județul Bacău, prin Consiliul Județean Bacău și Asociația Prietenilor Camino de Santiago, în vederea realizării proiectului de interes public județean și regional „Camino de Santiago (varianta moldavă)”.

(2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, Județul Iași, Județul Bacău și Asociația Prietenilor Camino de Santiago, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Detaliile tehnice și financiare privind implementarea proiectului vor fi stabilite ulterior de către părțile semnatare ale acordului de asociere și supuse spre aprobare plenului Consiliului Județean Neamț.

 Art.2: Direcția de Dezvoltare Turistică și Guvernanță Corporativă și Direcția Generală Buget Finanțe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia Juridică și Relaţii Internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

  

Piatra Neamț

Nr. 113

Din 15 mai 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 113.PDF