ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.17/2019 privind aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț- Secții Medicale, Chirurgicale, Centru de Radioterapie și Oncologie Medicală”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.4, alin.(2) și art.(6), alin.(1)-(3) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.227/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru județul Neamț;

Examinând expunerea de motive nr.9.792/2019 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.9.792/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(3), lit. „f”, alin.(5), lit.„a”, pct.3 şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 : Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.17/2019 privind aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț- Secții Medicale, Chirurgicale, Centru de Radioterapie și Oncologie Medicală” în sensul modificării în tot cuprinsul acesteia a denumirii obiectivului de investiții din „Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț- Secții Medicale, Chirurgicale, Centru de Radioterapie și Oncologie Medicală” în „Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț”.

Art.2: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

  

Piatra Neamț

Nr. 114

Din 15 mai 2019