ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru luarea unor măsuri privind unele bunuri proprietatea Județului Neamț

 

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile art.8, alin.(1), art.21, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, ale art.869 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.18 din Contractul de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, Județul Neamț, către Societatea Comercială ECO SUD S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.23/2019 privind atribuirea și încheierea contractului de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, Județul Neamț, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.9.306/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.9.306/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, al Direcţiei generale buget finanţe și al  Direcției management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit. ”b” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă preluarea bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț în patrimoniul Județului Neamț.

(2) Cu bunurile prevăzute la alin.(1) se completează, în mod corespunzător,  anexa nr.3 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniul privat al Județului Neamț la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.58/2019 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț.

Art.2: (1) Se aprobă trecerea bunurilor prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre din domeniul privat în domeniul public al Județului Neamț.

(2) În mod corespunzător, se completează anexa nr.2 – Inventarul bunurilor mobile care aparțin domeniului public al Județului Neamț la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.58/2019 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț, precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.25/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: (1) Se aprobă concesionarea directă a bunurilor prevăzute în anexa nr.2, ca bunuri de retur, Societății Comerciale ECO SUD S.A., pe durata valabilității contractului de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov.

(2) În mod corespunzător, se completează anexa nr.4 la contractul de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.23/2019 privind atribuirea și încheierea contractului de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, Județul Neamț.

(3) Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare încheierii actului adițional corespunzător la contractul de delegare prin concesiune a operării Depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov.

Art.4: Se aprobă revocarea dreptului de administrare aparținând Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț, asupra bunurilor proprietatea Județului Neamț, în valoare totală de 3.559.807,83 lei (inclusiv TVA), având datele de identificare prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum și preluarea acestor bunuri în administrarea directă a Consiliului Județean Neamț.

Art.5: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană, Direcția de management, și Direcția generală buget finanțe vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

  

Piatra Neamț

Nr. 115

Din 15 mai 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 115.PDF