ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.108/2019 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale

DRUPO NEAMȚ S.A.

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Examinând expunerea de motive nr.9.289/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.9.289/2019 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum și rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 9953/2019 al comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(2), lit.„d” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă completarea comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A., cu doamna Ana-Maria Sandu, în calitate de membru, urmând ca această comisie să fie formată din 3 persoane, respectiv un președinte și doi membri.

(2) În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se completează alin.(1) al art.3 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.108/2019 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 117

Din 15 mai 2019