ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2019

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.10.522/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 10.522/2019 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa nr. SP/6407/2019 a Ministerului Sănătății- Direcția generală economică, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2019, conform anexei nr.1.

Art.2: Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019, conform anexei nr.2.

Art.3: Se modifică lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2019, conform anexei nr. 3.

Art.4: Se modifică numărul de personal permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pe anul 2019, conform anexei nr.4.

Art.5: Se modifică art. 5 al Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 107/2019 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2019, urmând ca acesta să aibă conținutul    :

Art.5: Se aprobă utilizarea excedentului bugetar înregistrat la finele anului 2018, după cum urmează:

– 659 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare;

– 59.917 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

– 3.000 mii lei pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare.”

Art.6: (1) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 107/2019 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2019.

Art.7: Direcţia generală buget finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.8: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 118

Din 24 mai 2019