ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui acord de cooperare cu Raionul Hîncești,

Republica Moldova

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.41, alin.(1)-(3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.9555/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.9555/2019 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, adresa nr.02/1-20/1-40 a Raionului Hîncești, Republica Moldova, avizul nr.H2-2/1443/2019 al Ministerului Afacerilor Externe, adresa nr. 41714/2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale, și Administrației Publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.15, ale art. 16 și art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă încheierea unui Acord de cooperare între Judeţul Neamţ, România şi Raionul Hîncești, Republica Moldova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea Acordului de cooperare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 119

Din 30 mai 2019

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 119.PDF