ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare a unor bunuri proprietate publică a Județului Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.866, art.867, alin.(1) și art.868, alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.8.243/2019 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8.243/2019 al Direcției de management și al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ”, alin.(4), lit.„a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă darea în administrarea Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” a bunurilor proprietate publică a Județului Neamț, prevăzute în anexa nr.1, pe perioada existenței și funcționării acestei instituții.

Art.2: Se aprobă darea în administrarea Teatrului Tineretului Piatra Neamț a bunurilor proprietate publică a Județului Neamț, prevăzute în anexa nr.2, pe perioada existenței și funcționării acestei instituții.

Art.3: Se aprobă darea în administrarea Complexului Muzeal Județean Neamț a bunurilor proprietate publică a Județului Neamț, prevăzute în anexa nr.3, pe perioada existenței și funcționării acestei instituții.

Art.4: Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum și conducerea instituțiilor de cultură precizate la art.1-3 de mai sus vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 120

Din 30 mai 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 120.PDF