ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.9, alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.10.225/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 5/107/2019 a Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.225/2019  al Direcției de Management și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.226/2017 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării unui post vacant de personal contractual de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional IA din cadrul Compartimentului Secretariat, Administrativ, poziția nr.18 în statul de funcții, în post de consilier, studii superioare, grad profesional I.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 iunie 2019.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamţ vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 121

Din 30 mai 2019