ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț în vederea realizării unui proiect de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.18^1, alin.(2), lit.„d” din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.9.677/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.965/2019 a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.9.677/2019 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț, în vederea organizării celei de-a VII-a ediții a Concursului de Alergare Montană „Bate Toaca”, acțiune ce va avea loc în perioada 28-30 iunie 2019, pe Masivul Ceahlău.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 24.000 lei, în vederea realizării acțiunii de interes public de la alin. (1).

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 124

Din 30 mai 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 124.PDF