ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.146/2012 privind înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.13, alin.(4), (5) şi (6) din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii şi ale Anexelor nr.1 şi nr.2 din Hotărârea Guvernului nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;

Examinând expunerea de motive nr.8.329/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.14.927/2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.8.329/2019 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, adresele nr.42/2019 a Organizației „Salvați copiii”- filiala Neamț, nr.7525/2019 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț și nr.271/2019 a Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5),  lit. ”a”, pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică și se completează art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.146/2012 privind înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a.       se desemnează doamna Nicoleta Tablan ca reprezentant al Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț, în locul doamnei Daria-Ionela Oatu;

b.       se desemnează doamna Liliana Costin ca reprezentant al Organizației „Salvați copiii”- filiala Neamț, în locul doamnei Elena Belciu;

c.       se completează componența Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului cu doamna Geanina Cloșcă, reprezentant al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț;

d.       pe data prezentei hotărâri, încetează participarea Fundației „Columna” Piatra Neamț, prin reprezentant, în cadrul Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului.

 Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 126

Din 30 mai 2019