ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4, alin.(1) lit.I din Capitolul II al Anexei nr.VIII din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.10.618/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.618/2019 al Direcției de management și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ – anexele nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.164/2018, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează :

a.            Postul de personal contractual – consilier, studii superioare, grad profesional debutant din cadrul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor Consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului, poziția 27 în statul de funcții, se transformă în consilier, studii superioare, grad profesional II;

b.            Postul vacant de personal contractual – inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional I din cadrul Serviciului turism al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, poziția 208 în statul de funcții, se transformă în inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional debutant și se mută în cadrul Biroului guvernanță corporativă, comunicare și imagine al aceleiași direcții.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 iunie 2019, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate pentru anul 2019.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor lua măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor Consiliului Județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 130

Din 30 mai 2019