ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal

Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.25 din Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.25 din Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului Muzeal Județean Neamț – anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.150/2016 privind unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ;

 Examinând expunerea de motive nr.10.754/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.632, 676, 789 și nr.818/2019 ale Complexului Muzeal Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.754/2019 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcției de management, Hotărârea nr.1/2019 a Consiliului de administraţie al Complexului Muzeal Județean Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Complexului Muzeal Județean Neamț, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în  anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 iunie 2019, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 301/2018 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Complexului Muzeal Judeţean Neamţ.

Art.3: Complexul Muzeal Județean Neamț și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 134

Din 30 mai 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 134.PDF