ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare

 a localităţilor din Judeţul Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.22, alin.(4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările și completările ulterioare şi ale  art. 16 alin. (3) şi art. 21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 10.597/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.274/2019 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”;

Văzând raportul de specialitate nr. 10.597/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(5) lit.”a” pct.13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se avizează Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, să voteze, în numele Judeţului Neamţ, aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ, în forma avizată potrivit art.1.

Art.3: În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.197/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor Consiliului Județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 135

Din 30 mai 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 135.PDF