ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.104/2019 privind aprobarea unei asocieri în vederea realizării unui proiect de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.112, alin.(3), lit.„q” și ale art.135, alin.(1), lit.„a” din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.10.816/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.32/2019 a Asociației „Volunteer for Life”;

Văzând raportul de specialitate nr. 10.816/2019 al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5), lit.„a”, pct.2, alin.(6) lit.„a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă modificarea lit.„d”, pct.4.3- Obligațiile Asociației Volunteer For Life al art. IV – Obligațiile părților din acordul de asociere anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 104/2019, aceasta urmând a avea conţinutul:

  „d. să încheie acorduri/contracte de voluntariat cu medicii acreditați pe următoarele profile: chirurgie maxilo-facială, ortodonție și medic dentist generalist, care vor asigura serviciile medicale și să le prezinte la Consiliul Județean Neamț până cel târziu la data de 30.06.2019”.

Art.2: Direcţia Juridică și Relaţii Internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 138

Din 30 mai 2019