ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Mobilitate fără bariere”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate", cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr.1680/2018 pentru aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" şi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi", precum și ale Ghidului solicitantului pentru Programul de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”- sesiunea 2, aprobat prin Decizia nr.864/2018 a președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități;

Examinând expunerea de motive nr.12.616/2019 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.12.616/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, Direcției de management, Direcției juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin. (5) lit. „a, pct.2”, şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a proiectului „Mobilitate fără bariere”, având ca scop înființarea de servicii sociale de tip locuință protejată și servicii sociale tip centru de zi, respectiv Locuința protejată „Nemțișor”, Locuința protejată „Stânca”, Locuința protejată „Dolia” și Centrul de zi Pipirig, în valoare totală de 3.631.348,97 lei, proiect ce va fi finanțat în cadrul Programului de interes naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”- sesiunea 2.

Art.2: Se aprobă înființarea serviciilor sociale prevăzute la art.1, precum și includerea acestora în structura organizatorică a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.

Art.3: Se aprobă darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, cu titlu gratuit, a imobilelor necesare implementării proiectului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, drept de administrare care include dreptul de a efectua lucrări de construire, reparații, amenajări sau extinderi ale imobilelor.

Art.4: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a contribuției proprii în cadrul proiectului, în cuantum de 1.696.304,68 lei (inclusiv TVA).

Art.5: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a sumelor proprii necesare în vederea suportării tuturor cheltuielilor neeligibile identificate în faza de elaborare sau în faza de implementare a proiectului, precum și tuturor costurilor suplimentare, în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune depășirea bugetului proiectului.

Art.6: Se aprobă asigurarea sustenabilității pentru o perioadă de cel puțin 10 ani, pentru cele trei locuințe protejate ce vor fi construite, și de cel puțin 5 ani, pentru Centrul de zi ce va fi reabilitat, modernizat și accesibilizat.

Art.7:  Se împuternicește doamna Marlena Panduru, director general adjunct în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, să semneze cererea și convenția de finanțare.

Art.8: Consiliul Județean Neamț și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț își asumă obligația ca, de la data semnării convenției de finanțare, să reducă cu numărul de locuri alocat noilor servicii înființate, capacitatea următoarelor centre de tip rezidențial: Centrul de Îngrijire și Asistență Roman, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Roman, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni și Centrul de Îngrijire și Asistență Bozieni.

 Art.9: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 140

Din 20 iunie 2019

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 140.PDF