ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare a unor terenuri aparținând domeniului public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.866, art.867, alin.(1) și art.868, alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.12.493/2019 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.12.493/2019 al Direcției de management și al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr.4.631/2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ”, alin.(5), lit.„a”, pct.1 și 2 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioada funcționării în aceste locații a unor centre de zi de recuperare și a unor case de tip familial.

Art.2: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum și conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor asigura măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 144

Din 20 iunie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 144.PDF