ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene ”G. T. Kirileanu” Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(4) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.11.886/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.1.108/2019 a Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.11.886/2019 al Direcției de Management și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea nr.3/2019 a Consiliului de Administrație al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamț,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.133/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, în sensul transformării postului de bibliotecar, studii superioare, grad profesional II din cadrul Compartimentului Evidența și Conservarea Colecțiilor – Biroul Completarea, Evidența și Prelucrarea Colecțiilor din structura Serviciului Informatizare, Arte, Multimedia, Completarea Colecțiilor, Colecții Speciale, poziția 18 în statul de funcții, în post de bibliotecar, studii superioare, grad profesional I.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie 2019, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 145

Din 20 iunie 2019