ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.92/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unor acțiuni de interes

public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.199, alin.(1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.35, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.12.620/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.10.900/2019 a primarului Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr.12.620/2019 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Management şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, adresa nr.16.285/2019 a Spitalului Municipal de Urgență Roman, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;    

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit.” a”, pct. 3,  alin. (6) lit.”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea Acordului de asociere – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.92/2019 privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unor acțiuni de interes public județean, după cum urmează:

1. articolul II – „Obiectul asocierii ” se modifică, urmând a avea conţinutul:

  „Obiectul asocierii îl constituie realizarea unor acţiuni de interes public judeţean la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, respectiv asigurarea cofinanţării pentru obiectivele de investiţii finanţate de către Ministerul Sănătăţii şi achiziționarea de aparatură medicală, respectiv: incubator de transport – Secţia Neonatologie şi aparat magnetodiaflux pentru Secţia Recuperare medicală”.

2. lit.a) de la pct.4.2. a articolului IV – „Obligaţiile Consiliului Local al Municipiului Roman” se modifică, urmând a avea conţinutul: 

 „a) să cheltuiască suma alocată de Consiliul Judeţean Neamţ în vederea realizării obiectului asocierii de la pct.II, respectiv 383 mii lei pentru asigurarea cofinanţării obiectivelor de investiții finanțate de Ministerul Sănătății şi 117 mii lei pentru achiziţionarea de aparatură medicală (incubator de transport – Secţia Neonatologie şi aparat magnetodiaflux pentru Secţia Recuperare medicală), conform adresei nr.10.900/2019 a Municipiului Roman”.

3. litera b) de la pct.4.2. a articolului IV se elimină, urmând ca restul obligațiilor să se renumeroteze în mod corespunzător.

Art.II: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.III: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

  

Piatra Neamț

Nr. 146

Din 20 iunie 2019