ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.64, alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.13.013/2019 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.13.013/2019 al Direcției de management și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.164/2018, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează :

a. Funcția publică de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Coordonare Administrație Publică, Relații Publice și Documente Clasificate, poziția 20 în statul de funcții, se transformă în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior;

b. Funcția publică de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Managementul Unităților Sanitare al Direcției de Management, poziția 105 în statul de funcții, se transformă în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 iulie 2019, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate pentru anul 2019.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor lua măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor Consiliului Județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 152

Din 20 iunie 2019