ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8-Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Obiectivul specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel 2-Grupul vulnerabil: copii;

Examinând expunerea de motive nr.13.119/2019 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.21.278/2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.13.119/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I (1) Se aprobă modificarea alin.(1) al art.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.60/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilități, n.c. 59161”, acesta urmând să aibă conținutul:

Art.1: (1) Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes public județean „Construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilități, n.c. 59161”, în valoare totală de 1.687.744,40 lei (inclusiv TVA), din care construcții+montaj în sumă de 1.185.329,25 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 12 de luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

(2) În mod corespunzător, anexele nr.1 și 2 la hotărârea prevăzută la alin.(1) se modifică, urmând a avea conținutul prevăzut în anexele nr.I.1 și I.2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. (1) Se aprobă modificarea alin.(1) al art.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.61/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilități, n.c. 59162”, acesta urmând să aibă conținutul:

Art.1: (1) Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes public județean „Construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilități, n.c. 59162”, în valoare totală de 1.687.744,40 lei (inclusiv TVA), din care construcții+montaj în sumă de 1.185.329,25 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 12 de luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

(2) În mod corespunzător, anexele nr.1 și 2 la hotărârea prevăzută la alin.(1) se modifică, urmând a avea conținutul prevăzut în anexele nr.II.1 și II.2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. (1) Se aprobă modificarea alin.(1) al art.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.62/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilități, n.c. 59102”, acesta urmând să aibă conținutul:

Art.1: (1) Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes public județean „Construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilități, n.c. 59102”, în valoare totală de 1.687.744,40 lei (inclusiv TVA), din care construcții+montaj în sumă de 1.185.329,25 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 12 de luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

(2) În mod corespunzător, anexele nr.1 și 2 la hotărârea prevăzută la alin.(1) se modifică, urmând a avea conținutul prevăzut în anexele nr.III.1 și III.2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IV: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.V: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 155

Din 20 iunie 2019