ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind punerea în executare a Sentinței civile nr.937C/2018 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr.1087/103/2018

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.22 și ale art.24, alin(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

Examinând expunerea de motive nr. 13.006/2019 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza Sentinței civile nr.937C/2018 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr.1087/103/2018, definitivă;

Văzând referatul constatator nr.13.006/2019, raportul nr.13.006/2019 al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Începând cu data de 21 iunie 2019, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr.937C/2018, definitivă, pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr.1087/103/2018, domnul Laurențiu-Cristinel Dulamă se repune în funcția de consilier județean.

(2) Pe cale de consecință,  începând cu data prevăzută la alin.(1), mandatul de consilier județean al domnului Florin-Tiberiu Ioniță, încetează.

Art.2: (1) Începând cu data de 21 iunie 2019, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr.937C/2018, definitivă, pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr.1087/103/2018, domnul Laurențiu-Cristinel Dulamă se repune în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț.

(2) Pe cale de consecință,  începând cu data prevăzută la alin.(1), încetează exercitarea de către domnul Adrian Diaconu a funcției de vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 156

Din 20 iunie 2019