ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ

 

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile art. 35 lit.d) din Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994 cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 47 lit. f) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, ale art. 23 și art.28 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 și art.4 din Hotărârea Guvernului nr.1.174/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului București, ale art.33 din Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

Examinând expunerea de motive nr. 11.867/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 1066NT/2019 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Neamţ;

Văzând raportul de specialitate  nr. 11.867/2019 al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ, document clasificat secret de serviciu, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.134/2016 privind adoptarea Monografiei economico-militare a județului Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la protecţia informaţiilor clasificate. 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI 

 

Piatra Neamț

Nr. 157

Din 20 iunie 2019