ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 156/2016  privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.64^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 11.539/2019 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza demisiei domnului Dan-Vasile Constantin, înregistrată sub nr.11.539/31.05.2019;

Văzând raportul de specialitate nr. 11.539/2019 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 13.170/2019, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91,  alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.156/2016 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean, cu modificările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Dan-Vasile Constantin cu domnul Valentin-Constantin Stavarache pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ şi a exercita competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societății Comerciale Troleibuzul S.A. Neamț.

Art.2: Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea contractului de reprezentare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 158

Din 20 iunie 2019