ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind rectificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.13.577/2019 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită la solicitarea nr.22.611/2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.13.577/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, Raportul nr.348/ANPD/2019 al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I:  Se aprobă rectificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 141/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „O nouă șansă”, urmând ca, în loc de „Locuința protejată «Paltinul»” să se citească „Locuința protejată «Paltin»”, și, în loc de „Centrul de zi Săbăoani” să se citească „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități Săbăoani”.

Art.II:  Se aprobă rectificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 142/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „ACCES la diversitate”, urmând ca, în loc de „Locuința protejată «Plăieșul»” să se citească „Locuința protejată «Plăieșu»”.

Art.III: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

P.SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 161

Din 28 iunie 2019