ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.15120/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.21655/2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.15120/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin. (3) lit. ”f”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) pentru obiectivul de investiții de interes județean „Racordarea la rețeaua publică apă-canal pentru Casa de tip familial P+E Săvinești, str.Grădinarilor F.N.”, în valoare totală estimată de 16.485,29 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 12.945,23 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 2 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) pentru obiectivul de investiții de interes județean „Racordarea la rețeaua de energie electrică pentru Casa de tip familial P+E Săvinești, str.Grădinarilor F.N”, în valoare totală estimată de 7.278,67 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 4.295,90 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 2 luni, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) pentru obiectivul de investiții de interes județean „Racordarea la rețeaua publică de distribuție gaze naturale pentru Casa de tip familial P+E Săvinești, str.Grădinarilor F.N”, în valoare totală estimată de 12.559,26 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 8.821,70 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 2 luni, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) pentru obiectivul de investiții de interes județean „Racordarea la rețeaua de energie electrică pentru Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”, în valoare totală estimată de 4.866,86 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 2.046,80 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 2 luni, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) pentru obiectivul de investiții de interes județean „Racordarea la rețeaua publică de apă-canal pentru Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”, în valoare totală estimată de 16.733,73 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 12.741,20 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 2 luni, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) pentru obiectivul de investiții de interes județean „Racordarea la rețeaua publică de distribuție gaze naturale pentru Centrul zonal pentru persoane aflate în dificultate Roman”, în valoare totală estimată de 10.906,25 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 7.678,08 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 2 luni, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.8: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

P.SECRETARUL  JUDEŢULUI

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 164

Din 26 iulie 2019